Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Công nghiệp Thương Mại Sông Đà, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Phan Phúc Thủy 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 3. Mã chứng khoán giao dịch: STP 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.100 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP 6. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc gia đình 7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/09/2010/2010 đến ngày 27/11/2010.