(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2010 và lũy kế 9 tháng đầu năm nay.

Theo đó, tổng doanh thu trong quý III/2010 của SSI đạt 349,953 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt doanh thu là 1.181,3 tỷ đồng, tăng 79,14% so với cùng kỳ năm 2009. Trong cơ cấu doanh thu của SSI ở quý III này, chiếm 1/3 vẫn là từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn với 103,28 tỷ đồng tuy nhiên so với cùng kỳ thì của bằng gần một nửa; Điểm đáng lưu ý là ghi nhận doanh thu đột biến từ hoạt động tư vấn với 82,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 2 tỷ đồng; Doanh thu từ hoạt động khác cũng chiếm phần khá nhiều với 116 tỷ đồng. Chi phí hoạt động quý III./2010 đạt 125,85 tỷ đồng, tăng 464% so với cùng kỳ năm 2009 trong đó phải trích lập dự phòng chứng khoán là 17,66 tỷ đồng (khoản này trong QIII/2009 SSI được hoàn nhập 103 tỷ đồng). Với chi phí hoạt động tăng đột biến, lãi gộp của SSI trong quý III/2010 còn 224,1 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2009. Ngoài khoản lỗ 26,766 từ các công ty liên kết thì khoản mục khác của SSI không biến động nhiều. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý III/2010 đạt 144,8 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2009; Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 568,456 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2009. Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của SSI đạt 9.041 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu là 5.351 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền là 2.355 tỷ đồng. Hoài Nam