Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa ra nghị quyết về kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ...