CTCP Chứng khoán Sài Gòn báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu SSICB2010 như sau:

Tài liệu đính kèm: SSI: Kết quả chuyển đổi trái phiếu SSICB2010