CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố thông tin việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông công ty, SSI dự kiến sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/đơn vị. Theo đó, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá trong đợt này là 100 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) lần này là 2,08%.

Số cổ phiếu phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/12/2016 đến ngày 23/12/2016.

Hiện tại, tổng số cổ phiếu đã phát hành của SSI là hơn 480 triệu cổ phiếu trong đó số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 479,8 triệu cổ phiếu; số lượng cổ phiếu quỹ là hơn 238 nghìn cổ phiếu.

Hiện cổ phiếu SSI đang được giao dịch xung quanh mức giá 20.000 đồng, theo đó, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo thị giá đạt 200 tỷ đồng.

SSI du kien phat hanh 10 trieu co phieu ESOP - Anh 1

Trần Thúy