Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01 số 116/2010/GCNCP-CNVSD-1 ngày 23/03/2011 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Trụ sở chính: Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 84.08.38733666 - Fax: 84.08.38733391 - Vốn điều lệ: 105,300,000,000 đồng Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 23/03/2011 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Mã chứng khoán: SPC - Mã ISIN: VN000000SPC0 - Sàn giao dịch: UpCOM - Mệnh giá: 10,000 đồng - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Số lượng CK bổ sung: 2,430,000 cổ phiếu - Giá trị CK bổ sung: 24,300,000,000 đồng - Tổng số lượng CK: 10,530,000 cổ phiếu - Tổng giá trị CK: 105,300,000,000 đồng - Hình thức đăng ký: Ghi sổ Bắt đầu từ ngày 28/03/2011, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên