Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 26/9 đến 25/10/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sotrans dang ky mua hon 1,88 trieu co phieu VTX - Anh 1

CTCP Kho Vận Miền Nam (mã STG - HOSE) đã đăng ký bán hơn 1,88 triệu cổ phiếu của CTCP Vận tải Đa phương thức (mã VTX - HNX) để tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 26/9 đến 25/10/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, STG đang nắm giữ hơn 15,7 triệu cổ phiếu VTX, tương ứng tỷ lệ lên tới 75% vốn của công ty này.

Trước đó, từ 5/7 đến 25/7, STG đã mua hơn 5 triệu cổ phiếu VTX qua đó nâng sở hữu tại công ty này từ 51% (10,7 triệu cổ phiếu) lên thành 75% (15,7 triệu cổ phiếu).

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2016, cổ đông VTX đã thông qua tờ trình chấp thuận để STG sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTX thông qua nhận chuyển nhượng của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Mới đây, STG đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành tăng vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm là 57.877.464 cổ phiếu. Trong đó, số cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 1.102.427 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng là 1.653.641 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 55.121.396 cổ phiếu. Kết quả, số cổ phiếu phát hành thêm đã phân phối là 57.877.181 cổ phiếu.

Sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu, STG đã thu về hơn 551 tỷ đồng. ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu là ngày 15/09/2016. Sau phát hành vốn điều lệ của STG là 854,4 tỷ đồng. Số cổ phiếu đang lưu hành của STG tăng từ 27,56 triệu cổ phiếu tăng lên 85,44 triệu cổ phiếu.