Các kỹ sư của Sony phát minh ra thứ có thể thay đổi âm nhạc trong tương lai: phần mềm sáng tác nhạc Flow Machines.