- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Căn cứ Biên bản họp bất thường HĐQT Công ty CP Sông Ba ngày 22/07/2009. Công ty Cổ phần Sông Ba xin thông báo về việc góp vốn bổ sung phần vốn điều lệ đã đăng ký nhưng chưa nộp đủ như sau:

Qua 6 đợt thu vốn góp, có các Cổ đông chưa góp đủ phần vốn đã đăng ký góp của mình. Để đủ vốn điều lệ Công ty, thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, HĐQT Công ty thống nhất thu quyền vốn góp chưa nộp của các cổ đông và phân phối quyền góp thêm cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phần được góp thêm theo tỷ lệ 15:1 (Cổ đông sở hữu 15 CP được quyền góp thêm 01 CP ). Mệnh giá một cổ phiếu góp thêm là 10.000đ/cp. - Thời gian góp: từ ngày 22/07/2009 đến hết ngày 22/08/2009. Sau ngày 22/08/2009 nếu cổ đông không nộp tiền góp vốn thêm thì mất quyền được góp vốn theo thông báo này. - Quý Cổ đông nộp tiền góp vốn một lần trước ngày 22/08/2009 vào tài khoản: - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Ba Số tài khoản: 004.1000.296.417 Tại: Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đà Nẵng hoặc: - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Ba Số tài khoản: 509.K.000.042 Tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên hoặc nộp bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Phòng Tài chính kế toán, Bộ phận Quản lý cổ đông) Điện thoại: 0511. 2215 596 Công ty Cổ phần Sông Ba kính đề nghị các đơn vị, cổ đông thực hiện theo thông báo. Kính đề nghị các Đơn vị đại diện cổ đông thông báo giúp đến cổ đông trong Quý đơn vị. Trân trọng cám ơn.