TT - Năm học 1976-1977 vừa kết thúc học kỳ I thì chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ. Pháo đạn từ bên kia biên giới Campuchia giội xối xả vào Châu Đốc. Các trường học đều đóng cửa, chính quyền tổ chức đưa dân đi sơ tán.