Năm 2016, công tác tiếp công dân tỉnh Sơn La được các cấp, các ngành duy trì thường xuyên đúng định kỳ và thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục về tiếp công dân. Đồng thời gắn công tác tiếp dân với tuyên truyền, giải thích về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, có nơi ban tiếp công dân chậm được kiện toàn (TP Sơn La). Việc cử cán bộ tham gia tiếp công dân thường xuyên tại một số trụ sở tiếp công dân chưa được quan tâm đúng mức.

Đến nay, các cấp, các ngành tỉnh Sơn La đã tiếp 2.120 lượt với 3.314 công dân (tăng 537 lượt so với năm 2015), trong đó Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 200 lượt. Các đơn vị tiếp nhiều lượt công dân gồm các huyện: Quỳnh Nhai 377 lượt, Thuận Châu 170 lượt; Mộc Châu 98 lượt; Mường La 114 lượt; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 146 lượt.

Qua tiếp công dân, các vụ việc đã được các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc tiếp nhận đơn để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Một số vụ việc kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân đã được xử lý, giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại như: Vụ việc khiếu nại của ông Đèo Văn Ban, bản Co Nhai, xã Mường Chùm, huyện Mường La. Vụ 19 hộ dân bản Tát, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu; vụ việc của các ông: Nùng Văn Tấm, Nùng Văn Thái, bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn; vụ việc ông Lò Văn Muôn, bản Xe, xã Mường Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

Hồng Bài