VinaCorp - Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/3/2011 đến ngày 28/4/201

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (CENFI) vừa cho biết, HĐQT công ty đã thông qua việc mua lại lượng lớn cổ phiếu quỹ để Điều chỉnh cấu trúc vốn và cải thiện chỉ số tài chính từ nguồn vốn tự có. Theo đó, CENFI đăng ký mua lại 473.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 28/3/2011 đến ngày 28/4/2011, theo phương thức thỏa thuận theo giá thị trường. Được biết, trước khi thực hiện giao dịch CENFI không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Công ty cổ phần chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSC) được ủy quyền thực hiện giao dịch này.