Nếu việc Sở Giáo dục Thành phố Đà Nẵng và Hội đồng trường Phổ thông trung học Trần Phú kỷ luật cô giáo Uyên bằng hình thức đình chỉ dạy học và chuyển công tác khác là một việc làm đúng với kịch bản đã được dàn dựng thì đó là một việc làm nối giáo cho giặc.