GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa có kế hoạch về việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

So GD&DT Ninh Thuan trien khai tinh gian bien che giai doan 2015-2021 - Anh 1

Theo đó, yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở làm tốt công tác tư tưởng để mỗi cá nhân nhận thức và tự đánh giá bản thân còn đủ điều kiện công tác hay thuộc diện tinh giản biên chế.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ để định rõ những nhiệm vụ không còn phù hợp, loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị khác.

Cùng với đó, sắp xếp lại tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, mỗi cơ cấu được giao nhiều việc, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo hướng: Xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn, nghiệp vụ cho từng vị trí việc làm;

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với ngạch công chức, viên chức gắn với đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khỏe của từng người;

Rà soát, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất để đưa vào quy hoạch. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Các đơn vị cũng cần xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% so với biên chế của đơn vị được giao năm 2015.

Trên cơ sở đề án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong từng năm và tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Trường hợp tổng hợp sai đối tượng chính sách tinh giản biên chế thì xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.