CTCP Chứng khoán SME thông báo về việc bổ nhiệm

Ngày 24/11/2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SME ban hành Quyết định số 35/2009/QĐ/HĐQT-SMES chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nam (Sinh ngày 20/4/1975; CMND số 011701120 do Công an Hà Nội cấp ngày 9/8/2009) làm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 25/11/2009.