Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (HNX: SJC):

* File đính kèm