CTCP Phát triển Hùng Hậu, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản Số 1 (HNX: SJ1) đăng ký mua 650,000 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Phát triển Hùng Hậu

- Mã chứng khoán: SJ1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200,000 cp (tỷ lệ 5.71%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Hậu

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 848,100 cp (tỷ lệ 24.23%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650,000 cp

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/04/2012

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/06/2012.