“Bên chỗ mày còn phòng nào không, hỏi tao phòng”. Nghe thằng bạn hỏi, Tiến đáp: “Tao đang định hỏi bên chỗ mày? Bên chỗ mày ổn thế mà”. “Sao thế?” Hai cậu cùng hỏi rồi cùng đồng thanh: “Giá điện, giá nước và cả giá phòng đều tăng”.