Ngày 28.3, UBCKNN đã có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành CK ra công chúng. Theo UBCKNN, hiện có rất nhiều DN đã tự ý thực hiện chào bán CK ra công chúng mà không đăng ký với UBCK và không tuân thủ các quy định của Luật CK.