(PL&XH) - Đối với đào tạo liên thông từ xa sẽ có quy định riêng. Riêng liên thông chính quy ngoài việc siết chặt về chỉ tiêu còn yêu cầu thi tuyển đầu vào và kiểm soát nghiêm ngặt khâu đầu ra.

Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Những yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo liên thông, hình thức dự thi, hình thức đào tạo liên thông đều có được quy định chặt chẽ hơn.

Tại Quy định mới này, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hàng năm của cơ sở giáo dục ĐH.

Đồng thời, so với các quy định trước đây Bộ GD&ĐT đã quy định chặt chẽ hơn ở nhiều điểm. Theo đó, cơ sở giáo dục ĐH chỉ được tổ chức đào tạo liên thông khi có đủ các điều kiện: Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ CĐ, ĐH của ngành đào tạo liên thông; có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục ĐH và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD&ĐT quy định; đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định; có Hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học (gọi là Hội đồng đào tạo liên thông); đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ CĐ, ĐH hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục ĐH đăng ký đào tạo liên thông chính quy.

Thông tư Quy định mới này chỉ áp dụng đối với hình thức liên thông chính quy và vừa học vừa làm. Đối với đào tạo liên thông từ xa sẽ có quy định riêng. Riêng liên thông chính quy ngoài việc siết chặt về chỉ tiêu còn yêu cầu thi tuyển đầu vào và kiểm soát nghiêm ngặt khâu đầu ra.

Thông tư mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7-2-2013.

Phan Thủy