CTCP Quốc tế Sơn Hà - tổ chức có liên quan đến ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HNX: SHA ) thông báo đã bán 1,680,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 30% kể từ ngày 06/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI )
- Mã chứng khoán: SHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,080,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Vĩnh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,680,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,680,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,400,000 CP (tỷ lệ 30%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/11/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/11/2013.

HNX