Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố báo cáo tài chính năm 2010.

Theo đó, riêng trong Quý IV/2010, thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 212,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% kể so với cùng kì 2009. Đáng chú ý, khoản lãi từ hoạt động kinh doanh khác lên tới 107,6 tỷ đồng, trong khi năm 2009 chỉ đạt hơn 888 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý lỗ 13,5 tỷ đồng, chi phí dự phòng tăng 181% khiến lợi nhuận sau thuế quý IV của SHB chỉ đạt 90,3 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kì năm trước. Lũy kế cả năm, SHB đạt 685,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12% so với năm trước, hoạt động khác lãi 243,8 tỷ đồng, gấp 150 lần so với năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư năm 2010 lần lượt lỗ 15,8 tỷ đồng và 28,6 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cả năm đạt 284 tỷ đồng, tăng 363% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế cả năm của ngân hàng đạt 470,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kì. Tính đến ngày 31/12/2010 SHB có tổng tài sản đạt 51.118 tỷ đồng. Năm 2010, SHB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên gần 3.500 tỷ đồng. P.T HNX