Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB):

* File đính kèm