CTCP Đại lý Vận Tải SAFI (HOSE: SFI) thông báo nhận lần 2 khoản lợi nhuận giữ lại từ liên doanh của công ty TNH Yusen Logistics Quốc Tế (Việt Nam) từ tháng 9/2004 đến tháng 3/2013 và lợi nhuận từ tháng 4/2013 đến nay với số tiền hơn 42.2 tỷ đồng vào ngày 25/8/2014

Tài liệu đính kèm:
20140826---SFI---CBTT-ve-loi-nhuan-lien-doanh.pdf

Gia Nguyên