Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) như sau: