Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC):