Căn cứ thông báo số 668/TB-CNVSD ngày 21/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và trả cổ tức đợt 2 năm 2010 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: 28/04/2011 - Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau - Nội dung họp: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010; phương hướng nhiệm vụ năm 2011. 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu) - Thời gian thực hiện: 20/04/2011 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung vào các ngày 20/04/2011 và xuất trình giấy CMND.