Theo đề xuất của Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn, Chính phủ cần tổ chức, sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, bảo đảm tài sản nhà nước không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích phải được thu hồi trước ngày 31/12/2010.