Ở bên cạnh người mình không yêu, cảm giác sẽ thế nào? Nếu người ta tiến bao nhiêu bước, mình sẽ cố gắng lùi bấy nhiêu bước.

Theo Emdep