(VTC News) - Hiện, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đang phối hợp với các địa phương thực hiện khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 95/2009/TTLT/BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch. Từ đó, Cục sẽ trình Bộ xem xét bổ sung, sửa đổi Thông tư.

Thông tư 95 nêu rõ, giá tiêu thụ nước sạch phải được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật. Giá thành toàn bộ của sản phẩm nước sạch làm cơ sở tính giá phải được tính theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất nước sạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không tính theo mức bình quân của các đơn vị cấp nước trong tỉnh. Giá bao gồm các chi phí sau: Chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng. Về việc lập mức giá nước sạch được quy định cụ thể. Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng khung giá nước sạch sinh hoạt trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Đơn vị cấp nước sạch căn cứ khung giá nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính quy định; quy chế tính giá do Nhà nước ban hành; nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch quy định tại Thông tư này xây dựng phương án giá nước sạch báo cáo Sở quản lý chuyên ngành để Sở quản lý chuyên ngành có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định và phê duyệt. Trường hợp đặc thù, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh được quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tăng thêm 20% mức tối đa của khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt, trường hợp tăng thêm trên 20% mức tối đa của khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt phải có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. P.V