(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với phía Nhật Bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng dự án khả thi thành lập Trường Đại học Việt Nhật theo hướng xây dựng một trường đại học chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao; chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến theo đúng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về: "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phan Hiển

Từ khóa: giáo dục , đào tạo , đại học , cao đẳng