Ngoài thực lực 20,7 tỷ USD dự trữ, Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị những giải pháp mới để ổn định tỷ giá VND/USD...