Chiều qua, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội), Bộ KH-CN, Bộ Ngoại giao về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ xây dựng đất nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Liên hiệp hội xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2014 - 2015, trong đó nhấn mạnh xây dựng diễn đàn của đội ngũ trí thức, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết của các trí thức, các nhà khoa học đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã đồng ý cho phép Bộ KH-CN trình Thủ tướng ban hành Quy chế tổ chức các diễn đàn khoa học để tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Dự kiến, tới đây Liên hiệp hội, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam sẽ được giao nhiệm vụ tổ chức các diễn đàn này. Theo đó, quy chế sẽ quy định rõ những chủ trương, chính sách, dự án kinh tế xã hội nào phải có ý kiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội và trách nhiệm của các tổ chức, nhà khoa học trong công tác tư vấn, phản biện.

Bảo Cầm