Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quả lý sử dụng tài sản công của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Se giam tu 30-50% xe cong trong cac bo, nganh - Anh 1

Tại chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Về việc quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1-3-2017...

Hương Ly