Hà Nội sẽ có trách nhiệm điều chỉnh giá cục bộ không vượt quá 20%.