Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đang nghiên cứu việc thành lập một công ty mua bán nợ, trực thuộc DIV...