Đó là một trong những nội dung của dự thảo hoàn chỉnh về Nghị định thanh tra xây dựng (TTXD), dự kiến được Chính phủ ban hành trong tháng 8/2011.

Theo đó, thanh tra xây dựng chỉ được tổ chức ở 2 cấp trung ương (Thanh tra Bộ Xây dựng) và địa phương (Thanh tra Sở Xây dựng). Tại Hà Nội và TPHCM, thanh tra xây dựng quận - huyện, phường - xã, thị trấn được lập thí điểm trước đây sẽ được tổ chức lại thành các đội thanh tra xây dựng trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. Biên chế đội do chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố phân bổ trên cơ sở đề án do Giám đốc Sở Xây dựng trình nhưng tối thiểu không dưới 10 người đối với đội liên quận - huyện, phường - xã, thị trấn và không dưới 8 người đối với đội quận - huyện, phường - xã, thị trấn... (MH)