Từ ngày 12/12/2012 đêbs 11/01/2013, ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên BKS CTCP Sadico Cần Thơ (HNX: SDG) đã mua 90,500 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: SDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,892 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 90,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 110,392 CP (tỷ lệ 1.7%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/12/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/01/2013.