Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 29/8 sang ngày 28/11/2014.

Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE ) có công văn đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE.

Theo đó, thời gian thanh toán cổ tức được lùi từ ngày 29/8 sang ngày 28/11/2014.

Lý do điều chỉnh là việc thu hồi vốn của Công ty chưa đạt được kế hoạch như dự kiến bởi tiền về từ phía chủ đầu tư còn đang chậm, nguồn kinh phí để thực hiện chi trả cổ tức hiện nay chưa được đầy đủ.

Trước đó, SDE đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức với tổng tỷ lệ 11% bằng tiền và dự kiến trả cổ tức vào ngày 28/3/2014.

Cổ phiếu SDE hiện có giá 7.200 đồng/cổ phiếu.