(ATPvietnam.com) -CTCP Sông Đà 207 (mã chứng khoán: SDB) công bố báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần năm 2010 đạt 444,255 tỷ đồng, tăng 138% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 11,69 tỷ đồng, tăng 90,62% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 2.126 đồng. Trong năm 2010, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh cảu SDB là chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng gấp đôi so với năm 2009. BCTC năm 2010 của SDB Hoài Nam