Tài liệu đính kèm: SD8: Báo cáo tài chính Q4.2010 hợp nhất