Tài liệu đính kèm: SD7: Báo cáo tài chính 2010 công ty mẹ và hợp nhất