Căn cứ công văn số 1327/TB-TTLK ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký, SGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Sông Đà 5 - Mã chứng khoán: SD5 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2009 (đối với giao dịch có thời hạn thanh toán T+3). Riêng đối với giao dịch có thời hạn thanh toán T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 29/7/2009. - Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2009 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu/01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Cuối tháng 8/2009 Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SD5 ngày 30/7, 31/7, 3/82009