VinaCorp- Kết quả dự kiến đến 30/09/2010, Công ty cp Sông Đà 2 (Mã CK: SD2) đã hoàn thành hơn 80% các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2010

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2010 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2010, trong Quý 3 năm 2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác thi công, công tác nghiệm thu, thanh toán tại các công trình, dự án trọng điểm như: Công trình thi công Hạ tầng kỹ thuật dự án Orange Garden, Nhà Ký túc xá Sinh viên Thái Nguyên, Thủy điện Bản Vẽ… Kết quả dự kiến đến 30/09/2010, Công ty đã hoàn thành hơn 80% các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2010, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt 100% kế hoạch năm (Công ty thu lợi nhuận được từ khoản thanh toán bù giá phần khối lượng thực hiện các năm trước tại công trình Thủy điện Bản Vẽ do đã ghi nhận chi phí thực tế và phân bổ vào giá thành công trình các kỳ trước). Ngày 24/09/2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 685/UBCK-GCN về việc cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu từ việc tăng vốn sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án công ty đang đầu tư. Ngày 11/10/2010 Hội đồng quản trị công ty chốt danh sách để tăng vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 cho các cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.