Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011, ông Lại Văn Đạo – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, năm 2011 Tổng Công ty dự kiến triển khai bán vốn tại 281 doanh nghiệp với mục tiêu bán hết vốn tại 170 doanh nghiệp.

Cũng theo ông Lại Văn Đạo, trong năm 2011, SCIC cũng sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư theo các hình thức đa dạng, đầu tư tài chính và đầu tư dự án. Trong đầu tư dự án có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp; ưu tiên những dự án/ngành/lĩnh vực trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến 31/12/2010, SCIC đã tiếp nhận vốn Nhà nước tại 932 doanh nghiệp, bán vốn thành công tại 442 doanh nghiệp (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 399 doanh nghiệp), giá trị sổ sách là 984 tỷ đồng, thực tế thu về là 2.209 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,25 lần so với mệnh giá. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin... Hiện tại, tổng số các doanh nghiệp thuộc danh mục của SCIC là 538 doanh nghiệp. V.D