Ngày 12/02/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 78/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2014 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 Nội dung cụ thể:

2.1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Thời gian thực hiện: dự kiến 29/03/2014 và sẽ thông báo cụ thể sau Địa điểm thực hiện: Thông báo sau Nội dung cuộc họp:Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 và các vấn đề khác

2.2) Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng) Thời gian thực hiện: 27/03/2014 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty từ ngày 27/03/2014 vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định.

HOSE