Hiện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã phát hành khoảng 120 tỷ đồng kỳ phiếu theo chương trình phát hành 3.000 tỷ đồng kỳ phiếu, nếu phải ngưng  ước tính thiệt hại của SCB khoảng 1 tỷ đồng.