Ngày 09/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 91/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SBS) như sau:

Số lượng: 16.660.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu) Đây là số cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu (13.810.000 cổ phiếu) theo thông báo số 838/TB-SGDHCM ngày 22/09/2010 và chào bán cho cổ đông chiến lược (2.850.000 cổ phiếu). Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 166.600.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng) Ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2011 Ngày chính thức giao dịch: 16/02/2011