HĐQT CTCP Chứng khoán NH Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SBS) thông báo ngày 29/01 giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 31/01/2013. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào tháng 02/2013.

Theo đó, nội dung buổi họp gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán; Thông qua đề án Tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Sacombank - SBS; Kế hoạch 2013; Các vấn đề khác.