(HNMO)-Saudi Arabia đang bắt giữ 520 phần tử khủng bố sau các cuộc truy quét khắp quốc gia này từ đầu năm đến nay.